Fundacja Partners Polska

 

W roku 2018 kontynuujemy realizację projektu "Szkoła dla wszystkich". Jego celem jest wyrównanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół z klasami specjalnymi zlokalizowanymi w rejonie Gembe i Rusinga oraz na wyspie Mfangano w okręgu Mbita w hrabstwie Homa Bay w Kenii. Do tej pory w ramach projektu wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy 200 egzemplarzy podręcznika dla nauczycieli stworzonego przez nas w roku 2017 oraz przeszkoliliśmy ponad 120 nauczycieli szkół podstawowych zatrudnionych w 11 szkołach objętych projektem. W kolejnych miesiącach planujemy:

- przeprowadzić minimum 33 warsztaty uwrażliwiające dla rodziców

- stworzyć 11 grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- odwiedzić minimum 400 gospodarstw domowych w celu lepszego poznania sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- zorganizować minimum 11 kampanii edukacyjnych oraz pikników dla rodzin podczas których będziemy promować idee edukacji włączającej

- pracować ze społecznościami lokalnymi nad zmianą postaw w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 szkolenia Mbita

 

biuro Mbita

 

Kontynuujemy również pracę w slumsie Mathare w Nairobi. W kwietniu rozpoczęliśmy realizację projektu  „Zdrowe przedszkole – poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi”. W ramach projektu:

- wybudujemy lub wyremontujemy minimum 18 toalet i 15 punktów mycia rąk w 3 przedszkolach

- zainstalujemy systemy gromadzenia wody deszczowej w 6 przedszkolach

- wybudujemy kuchnie i jadalnie w 2 przedszkolach

- wybudujemy place zabaw w 4 przedszkolach

- przeszkolimy 20 nauczycieli z zakresu zdrowia oraz prawidłowego odżywiania

- przeprowadzimy 14 warsztatów dla rodziców i opiekunów podczas których będziemy rozmawiać o edukacji zdrowotnej i prawidłowym odżywianiu

- zorganizujemy 7 kampanii edukacyjnych promujących edukację zdrowotną w slumsie Mathare

 

biuro Nairobi

 

Projekty „Szkoła dla wszystkich” oraz „Zdrowe przedszkole” są  współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.